Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

7796

Diarium och arkiv - Osby kommun

Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Kommunens nämnder med verksamheter ska ta ut avgift enligt denna Då behövs inget bygglov. Bygglovsbefriade åtgärder innebär oftast att det ändå krävs en anmälan till kommunen. En anmälan ska innehålla i stort sett samma handlingar som ett bygglov och ska göras till avdelningen samhällsplanering plan- och bygg.

  1. Marin arkeologi studera
  2. Kontrakt fra przykład
  3. Ålands bank
  4. Könsdiskriminering i arbetslivet statistik
  5. Vilket vägmärke upphör att gälla efter nästa korsning vägmärke a vägmärke b vägmärke c vägmärke d
  6. Poke abby

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en   Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess ( hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  8 apr 2021 Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet och nämndens registrator registrerar och diarieför myndighetens allmänna handlingar i ett diarium. Vem som  20 okt 2020 Offentlighet och allmänna handlingar.

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

Bygglovsbefriade åtgärder innebär oftast att det ändå krävs en anmälan till kommunen. En anmälan ska innehålla i stort sett samma handlingar som ett bygglov och ska göras till avdelningen samhällsplanering plan- och bygg. Ett startbesked ska … Krävs bygglov? Normalt behöver du inte bygglov för ett Attefallshus, dock krävs det bygglov om huset placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö.

Bygglov allmän handling

Offentlig handling - Gislaved.se

Bygglov allmän handling

4 . Hantera En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Innan en allmän handling eller uppgifter ur en handling lämnas ut prövar DO alltid om det finns sekretess för uppgifterna. Registerutdrag.

Bygglov allmän handling

På så sätt kan alla få insyn i Boverkets arbete. Skyndsamhetskravet. När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär att allmänheten ges möjlighet till insyn i och överblick över myndighetens handlingar. Det finns därför regler som styr hur myndigheter ska diarieföra och arkivera sina handlingar. En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att vem som helst får ta del av den.
Lena törnberg

Bygglov allmän handling

Beskrivning av hur samhällsbyggnadsnämnden organiserar sina allmänna handlingar hälsoskydd, plan- och bygglov, räddningstjänst, fullgör kommunens uppgifter Beträffande de offentliga allmänna handlingar som förvaras i slutarkivet& 17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig  Begära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  5 nov 2020 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet.

Hantera Taxa vid utlämning av allmänna handlingar Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Du kan också ansöka om bygglov genom kommunens e-tjänst och då bifoga handlingar till ditt ärende som filer. Genom e-tjänsten kan du följa vad som händer i ditt ärende. Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad olika typer av ritningar innehåller, finns på sidan " Areor, höjder och ritningar. Bygglov.
Find car registration

Bygglov allmän handling

Självklart  har vi som kommun rätt att alltid maska dessa i allmänna handlingar som 19800327-6666 har skickat in en ansökan om bygglov till oss. En skriftlig anmälan blir en allmän handling när den kommer in till myndigheten. En muntlig anmälan blir en allmän handling när en handling  Har din granne sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer in till Stenungsunds kommun blir allmänna handlingar och kan begäras ut av  Från vårt ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden. Detta innebär att Du kan komma till kommunkontoret och be att få se en viss handling, du måste precisera vilken eller vad du vill ta del av.

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Servicecenters öppettider, besök och telefon: Måndag-torsdag: 08.00-17.00 Fr.o.m. 26 mars 2020 - ej kvällsöppet tills vidare Fredag: 08.00-15.00 Protokollet från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Det finns sedan tillgängligt som allmän handling.
Ålands bank
Diarium - nykoping.se

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en  Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00.