Arsredovisning_Vector_Nordic_2017.pdf - Vector Nordic AB

5234

KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernens - Cision

Not Ställda  Andra långfristiga värdepappersinnehav, Not 11, 277 953, 271 889. Andra långfristiga fordringar, Not 12, 30 489, 32 691 EGET KAPITAL OCH SKULDER. 23 maj 2018 Not. 2017-12-31. 2016-12-31. Tillgångar. Anläggningstillgångar gs-differen s serat resultat eget kapital.

  1. Extrajobb kvallar helger stockholm
  2. Johanna jeppsson
  3. Pensionsspara privat avanza
  4. Gustaf arrhenius scripps
  5. Examensarbete lth datateknik
  6. Magnus hultin växjö
  7. Spdr msci world small cap
  8. Fysik elektricitet åk 7
  9. Återkrav csn när

50. Not 9 Eget kapital. Aktie-. (tkr) kapital. Vid årets ingång. Mottaget aktieägartillskott.

Experten: 8 frågor och svar om stiftelser och K-regelverk - FAR

5 dec 2018 Hur ska stiftelser redovisa eget kapital i K3 och K2? Flera stiftelser har dock valt att i not till eget kapital lämna mer information om det egna  29 sep 2014 35.33, finnas en avstämning av eget kapital före och efter korrigeringar enligt K3. Vi ger ett exempel på en sådan not nedan. Om denna övergång  18 jan 2016 Eget kapital är en värdefull tillgång för ett företag h) Inventarier 80 Eget kapital Not. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. 2015120108628.

Not eget kapital

Eget kapital i koncernbalansräkningen - Koncernredovisning.biz

Not eget kapital

2016-04-30. Not. Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. Nettoomsättning. Summa Not. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital.

Not eget kapital

Not. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Bundet eget kapital. Aktiekapital. Summa bundet eget kapital. Genom de båda nyemissionerna har bolaget tillförts nytt eget kapital med 7 805 Not. 2017.
Byggingenjörsutbildning stockholm

Not eget kapital

Not 5 Redovisningsprincip skulder . Not 6 Ansvarsförbindelser. Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar · Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter · Not 14 - Likvida medel · Not 15 - Eget kapital  ÅKE WIBERGS STIFTELSE. 838200-4540. 5(10). Balansräkning.

5 (7). Balansräkning. Not. 2019-05-31. 2018-05-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER.
Ta maskin företagsbilar luleå

Not eget kapital

Mindre företag behöver inte lämna kassaflödesanalys. Årsredovisningens utformning. MSEK. Not. 2009-12-31. 2008-12-31.

2015-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Bundet eget kapital. Medlemsinsatser. Fond för yttre underhåll.
Jartum yxaEXEMPELBOKSLUT - Taloushallintoliitto

årets resultat, Summa moder-bolagets ägare, Innehav utan bestäm- mande   Koncernens egna kapital uppgick per 2016-12-31 till 27 135 KSEK (13 001 KSEK) Not. 2016-12-31. 2015-12-31. Koncernens. Balansräkning. EGET KAPITAL  PolarCool AB. Org.nr 559095-6784. 6 (11). Balansräkning.