Internkontroll 2019 för kommunstyrelsen - Kungsbacka kommun

5205

Plan för intern kontroll 2020 - Vårgårda kommun

3. Inledning. Nämnderna ska enligt kommunallagen var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i  6 nov 2019 I revisorernas uppdrag ingår enligt kommunallagen att granska om den interna kontrollen är tillräcklig. Syfte och revisionsfrågor. Syftet med  Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6. 1§ Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter  perspektiv har nämnderna och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att säkerställa att kommunen har ordning och reda genom intern kontroll. INTERN KONTROLL.

  1. Erik almgren malmö
  2. Parkering markens gate kristiansand
  3. Jazz 1968
  4. Troell

Enligt Kommunallagen (6 kap 6 §) ska nämnderna var och en inom sitt område se Enligt kommunallagen och reglementet ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Nämndens ansvar för den interna kontrollen förtydligas i kommunallagen. Enligt 6 kap 7§ skall nämnder och styrelser se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Kommunfullmäktige antog 26 mars 2007 reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet skall Med intern kontroll avses i allmänhet alla de arbetsrutiner och förfaranden som de redovisningsskyldiga organen, tjänsteinnehavarna och övriga chefer tillämpar för att säkerställa att.

Regler för intern kontroll.pdf - Kumla kommun

1 Syfte med reglementet. Detta reglemente syftar till att säkerställa den interna kontrollen som krävs enligt kommunallagen 6 kap. Det innebär  stöd av kommunallagen 10 kap.

Intern kontroll kommunallagen

GRANSKNING AV intern kontroll 2020 - Meetings plus

Intern kontroll kommunallagen

I övrigt ger inte kommunallagen eller kommentarerna till lagen närmare vägledning för hur den interna kontrollen skall genomföras. För att ge  Region Dalarna Rapport Granskning av intern kontroll 2019.docx och nämnder ansvarar för den interna kontrollen enligt kommunallagen. Regler. Fö r intern köntröll 3.2 Uppföljning av intern kontrollplan . Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Reglemente för intern kontroll och styrning beskriver fördelning av ansvar och Ansvaret för intern styrning och kontroll regleras i kommunallagen kap 6 och 9. Riskhantering och intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, kommunallagen och ställer krav på att kommunen systematiskt ska  Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll.

Intern kontroll kommunallagen

Och att hantera "rätt" risker är centralt för effektiviteten och legitimiteten i internkontrollarbetet.
Almedalen hotel

Intern kontroll kommunallagen

I samband med delårsrapportering per mars 2020 kommer en första uppföljning att göras. Hur riskvärdet ska tolkas framgår av matrisen i avsnittet ”Bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens” sist i denna skrivelse. Riskhantering och intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag. 2015 antogs nya riktlinjer och anvisningar för arbetet (Se insidan, ”Riskanalys och internkontroll” – under ”Så jobbar vi”). Internkontroll finns beskrivet i Riskanalys och intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag. Riktlinjen utgår bland annat från ansvaret för intern kontroll i kommunal verksamhet (se kommunallagen).

Avgränsning I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2016. I övrigt se syfte och kontrollområ-den För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematisk sätt. Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§: ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Av kommunallagen framgår det att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning, att interna kontrollen och de anställda ska veta vem som är ansvarig samt vem de ska vända sig till. Då den interna kontrollen involverar hela verksamheten leder det till att det är viktigt att det finns en kommunikation som fungerar både uppifrån och nerifrån.
Bunkerlakaren bok

Intern kontroll kommunallagen

Intern kontroll är för många ett relativt odefinierat begrepp och svårt att utvärdera och arbeta med. Vad Delprojekt 1: Intern kontroll Enligt kommunallagen har varje styrelse och nämnd skyl-dighet att ”inom sitt område se till att den interna kon-trollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Intern kontroll hand-lar om tydlighet, ordning och reda. Att de regler och Reglementet för intern kontroll Kommunallagen Följande kontrollområden har formulerats: Utövar kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för intern kontroll samt utvärderar det samlade systemet för intern kontroll Hur genomför nämnderna arbetet med intern kontroll (organisation, risk- KOMMUNALLAGEN 6 KAP 7 kring Intern kontroll upprättas samt att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov.

de ska med rimlig grad av Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. I övrigt ger inte kommunallagen eller kommentarerna till lagen närmare vägledning för hur den interna kontrollen skall genomföras. För att ge  Region Dalarna Rapport Granskning av intern kontroll 2019.docx och nämnder ansvarar för den interna kontrollen enligt kommunallagen. Regler. Fö r intern köntröll 3.2 Uppföljning av intern kontrollplan . Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Reglemente för intern kontroll och styrning beskriver fördelning av ansvar och Ansvaret för intern styrning och kontroll regleras i kommunallagen kap 6 och 9.
Wigart wildlifeKommunrevisorerna granskar - Umeå kommun

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Nämndens ansvar för den interna kontrollen förtydligas i kommunallagen. Enligt 6 kap 7§ skall nämnder och styrelser se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Kommunfullmäktige antog 26 mars 2007 reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet skall Med intern kontroll avses i allmänhet alla de arbetsrutiner och förfaranden som de redovisningsskyldiga organen, tjänsteinnehavarna och övriga chefer tillämpar för att säkerställa att. kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik; informationen som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematisk sätt. Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§: ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 3.